Hibbeler, R. C., author
Engineering mechanics dynamics
Prentice-Hall, 2004
 Buku Teks
Meriam, J. L. (James L.), author
Engineering mechanics; Vol. 2 : dynamics
John Wiley and Sons, 2008
 Buku Teks
Sundararajan, V.
Engineering mechanics: dynamics / V. Sundararajan
Tata McGraw-Hill, 1982
 Buku Teks
Meriam, J. L. (James L.), author
Engineering mechanics; Volume 2 : dynamics
John Wiley and Sons, 1997
 Buku Teks
Meriam, J. L. (James L.), author
Engineering mechanics; Volume 2 : dynamics
John Wiley and Sons, 1980
 Buku Teks
<<   2 3 4   >>