Damsar, author
Pengantar sosiologi politik
Kencana, 2013
 Buku Teks
Rush, Michael, author
Pengantar sosiologi politik
RajaGrafindo Persada, 2007
 Buku Teks
Polak, J. B. A. F. Mayor, author
Pengantar sosiologi pengetahuan hukum dan politik
Bhratara , 1967
 Buku Teks
Rush, Michael, author
Pengantar sosiologi politik = An introduction to political sociology
Rajawali, 1983
 Buku Teks
Rush, Michael, author
Politics and society : an introduction to political sociology / Michael Rush
Harvester Wheatsheaf, 1992
 Buku Teks