Dimensi mistik dalam Islam penerjemah ... [et al.] Mystical dimension of Islam
Jakarta Pustaka Firdaus 1986
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Schimmel, Annemarie, 1922-2003
Dimensi-dimensi mistik dalam Islam
Pustaka Firdaus, 1986
 Buku Teks
M. Ali Hasan
Pedoman hidup berumah tangga dalam islam
Prenada Media, 2003
 Buku Teks
Hasbullah
Kapita selekta pendidikan Islam
RajaGrafindo Persada, 1996
 Buku Teks
Islam kesatuan dalam keragaman = Unity and varity in muslim civilization / Gustave E Von Gaunebaum (editor)
Yayasan Perkhidmatan, 1983
 Buku Teks