Gibb, Hamilton A.R., Sir
Islam dalam lintasan sejarah
Bhratara, 1964
 Buku Teks
S. Ilmi (Samrotul Ilmi) Albiladiyah
Tegal dalam lintasan sejarah
Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kemendikbud, 2013
 Buku Teks
Huijbers, Theo
Filsafat hukum dalam lintasan sejarah
Kanisius, 1988
 Buku Teks
Huijbers, Theo
Filsafat hukum dalam lintasan sejarah
Kanisius, 1990
 Buku Teks
Huijbers, Theo
Filsafat hukum dalam lintasan sejarah
Kanisius, 1982
 Buku Teks