At-Thayyar, Abdullah Muhammad, author
Bunga rampai rukun Islam: zakat = Al zakat
Griya Ilmu, 2011
 Buku Teks
Zakat sebagai pengurang pajak
 Artikel Jurnal
Yusuf Wibisono, author
mengelola zakat Indonesia
Prenadamedia Group, 2015
 Koleksi Publik
Umrotul Khasanah, author
Analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia: kajian terhadap badan amil zakat dan lembaga amil zakat
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis (Membership)
Indonesia zakat & development report 2009 : zakat dan pembangunan : era baru zakat menuju kesejahteraan ummat
PEBS FEUI, 2009
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>