Coelho, Paulo, author
Zahir
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017
 Buku Teks
Coelho, Paulo, author
Zahir
Gramedia Pustaka Utama, 2016
 Buku Teks
Zahir Ahmad
Syair Agung naskah Melayu / Zahir Ahmad
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
 Buku Teks
Atta-ur Rahman
Stereoselective synthesis in organic chemistry/Atta-ur-Rahman, Zahir Shah
Springer-Verlag, 1993
 Buku Teks
Dixit, J.N. (Jyotindra Nath)
An Afghan diary : Zahir Shah to Taliban / J.N. (Jyotindra Nath) Dixit
Konark Publishers, 2000
 Buku Teks