Cai, Yiben, author
Di zhen yu fang zai = Earthquake and Disaster Prevention = 地震與防災
Zhengzhong shuju yinxing, 1984
 Buku Teks
Thumbs plus - tu xing guan li da shi
edited by Liu Shouren
Dr. Master Press (Bo Shi gu wen you xian Gongsi, [date of publication not identified]
 Buku Teks
Ying xiang Zhongguo jing ji fa zhan de er shi wei qi ye ling xiu : Zhongguo ding jian qi ye jia de he xin jing ying li nian = 影响中国经济发展的二十位企业领袖 : 中国顶尖企业家的核心经营理念 = Affect China's economic development twenty business leaders: China's top entrepreneur's core business philosophy
editor Wei Xiao
Shenyang Chubanche, 2002
 Buku Referensi
Reeves, Hubert
Xi yue shi guang : cong yu zhou yan hua kan ren xing zhen di = L'heure de s'eniver. Chinese = 喜悦時光 : 從宇宙演化看人性眞諦 / Hubert Reeves; Xifu zhu ; Ye Lihua yi ; Li Guowei shen ding.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1995
 Buku Teks
Hubert, Reeves
Xi yue shi guang : cong yu zhou yan hua kan ren xing zhen di = L'heure de s'enivrer : l'univers a-t-il un sens? = 喜悦時光 : 從宇宙演化看人性眞諦 / Reeves Hubert; Xifu zhu ; Ye Lihua yi ; Li Guowei shen ding.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1995
 Buku Teks