Zhongguo da bai ke quan shu. Kao gu xue = 中国大百科全书. 考古学 = China Encyclopedia of Archaeologyeditor Kao Gu Xue
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Zhongguo di li = 中国大百科全书. / editor Zhongguo di li
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Jiao Yu = 中国大百科全书. 教育 = Encyclopedia of China Education
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu = 中国大百科全书. 地理 学 = Encyclopedia of China. Geography / editor by Di li xue
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Hua xue = 中国大百科全书. 化学
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi