Rick, Stout, author
Wan Zhang Tan Kao Shou Ce Rick Stout You Qi Fu
Mei Shang Mai Ge Luo, 1996
 Buku Teks
Zhang Ailing, author
Chuan qi = 传奇
Zhongguo Qingnian Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Wen, Xiaoping, author
Fu qi : yibeizi de qingren
Pei Gen Wen Hua, 1997
 Buku Teks
Chiang, Ching-kuo
Wo de fu qin = 我的父親 = my father
Da Di Chu Ban She, 1975
 Buku Teks
Scolozzi, Francesco, author
Xi fang jian zhu shi de Zhongguo chuan qi
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2009
 Buku Teks