Wu, Xionghe
Song ci jing pin : fu li dai ci jing pin = Song boutique : a boutique Chronicles word = 宋词精品 : 附历代词精品
Shidai Wenyi Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Zhongguo shi ci jing dian = 中國詩詞精典
Shandong Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Hightower, James Robert
Han Shih Wai Chuan : Han Ying's illustrations of the didactic application of the classic of songs An annotated translation
Harvard University Press, 1952
 Buku Teks
Fo jiao shi san jing jin yi =佛敎十三經今譯 = Thirteen Buddha objective for modern
translation Guozhu Dong; Heilongjiang Sheng fo jiao xie hui
Heilongjiang ren min chu ban she, 1998
 Buku Referensi
Fo jiao shi san jing jin yi = 佛敎十三經今譯 = Thirteen Buddha objective for modern
translation Guozhu Dong; Heilongjiang Sheng fo jiao xie hui
Heilongjiang ren min chu ban she, 1998
 Buku Teks