Bernardin, H. John, author
Human resource management : an experiential approach / H. John Bernardin, Joyce E.A, Russell
McGraw-Hill, 2013
 Buku Teks
Bernardin, H. John, author
Human resource management : an experiential approach
McGraw-Hill, 2003
 Buku Teks
Human resource management : gaining a competitive advantage / Raymond A. Noe... [et.al.]
Irwin McGraw-Hill , 1996
 Buku Teks
Bernardin, H. John, author
Human resource management : an experimental approach/H. John Bernardin
McGraw-Hil, 1993
 Buku Teks
Mondy, R. Wayne, author
Human resource management
Essex Pearson Education Limited, 2014
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>