Shenyan, 1930-2009, author
Chan men = zen
Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong s, 1983
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009, author
Chan men
Dong Chu Chubanshe, 1996
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009, author
Chan yao = Zen key = 禪鑰
Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong s, 1999
 Buku Teks
Zhang, Zhongxing
Chan wai Shuo chan = Zen Zen said outside = 禪外說禪 / Zhang Zhongxing
Heilongjiang ren min chu ban she ; Ha'erbin, 1995
 Buku Teks
Xu, Hua, 1973-
Qing xin pu ti xing : chan zong gu shi = Qingxin Bodhi line : Zen story = 清心菩提行 : 禅宗故事/ ping xi Xu Hua
Heilongjiang ren min chu ban she, 2002
 Buku Teks