Idrus
Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma / Idrus
Balai Pustaka, 1975
 Buku Teks
Idrus
Dari Ave Maria Ke Jalan Lain ke Roma
Balai Pustaka , 1990
 Buku Teks
Idrus
Dari Ave Maria ke djalan lain ke Roma
Balai Pustaka, 2018
 Buku Teks
Idrus
Dari Ave Maria ke djalan lain ke Roma
Balai Pustaka, 1959
 Buku Teks
Idrus
Dari Ave Maria ke djalan lain ke Roma
Balai Pustaka, 1959
 Buku Teks