Zhang, Peiheng, author
Zhongguo wen xue shi = History of Chinese Literature = 中國文學史 /
Fu dan Daxue Chubanshe, 1996
 Buku Teks
Xin jiang de fa zhan yu jin bu (2009 niam 9 yue). Xin jiang de li shi fa zhan (2003 nian 5 yue)
Ren min chu bun she, 2009
 Buku Teks
Huang, Xiuji, author
20 shi ji Zhongguo wen xue shi = History of Chinese Literature in the 20th Century = 20 世纪中国文学史
Zhongshan Daxu Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Huang, Xiuji, author
20 shi ji Zhongguo wen xue shi = History of Chinese Literature in the 20th Century = 20 世纪中国文学史
Zhongshan Daxue Chubansh, 1998
 Buku Teks
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 2 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia