Choi, Son-ho, author
Hanguk ui sanchaek : chorhak hanun hwaga Choe Son-ho Kyosu ka chikchop ssugo tchigun tana, sobak, cholche ui Hanguk ui cholgyong 30
Hainaim, 2008
 Buku Referensi
Choi, Sun-ho, author
Hanguge ui mi sanchaek : chorhak hanun hwaga Choe Son-ho Kyosu ka chikchop ssugo tchigun tana, sobak, cholche ui Hanguk ui cholgyong 30
Haenaem, 2008
 Buku Teks
Gong, Im-sun, author
Sik minji ui jok ja del: jo son jog in gos gwag hanguk geul daesa ui gulbsol doi myonduel / Gong Im-sun
Puren Yeok sa, 2005
 Buku Teks
Kim, Heng-kyu, author
Hanguk munhak ui ihae
Mimeumsa, 2007
 Buku Teks
Hanguk gososeol ui ihae
Jo Dong-il...[et al.]
Doso Chulpan Beokijong, 2008
 Buku Teks