Hasan Amin
Hikajat lama disalin dari Grimm's Marchen / oleh Hasan Amin
Noordhoff , 1950
 Buku Teks
Ismail Hamid
Kesusasteraan melayu lama dari warisan peradaban Islam / Ismail Hamid
Fajar Bakti, 1983
 Buku Teks
Supolo Prawotohadikusumo
Dari orde lama menudju orde baru / Supolo Prawotohadikusumo
Pantjuran Tudjuh , 1967
 Buku Teks
Sekilas tentang perpustakaan Undip: dari kampus lama ke kampus baru
 Artikel Jurnal
Gogh, A.P.van
Perbendaharaan Negara Indonesia
J.B.Wolters, 1952
 Buku Teks