Jacub Rais
Ilmu ukur tanah; Jilid 1
Cipta Sari Grafika, 1976
 Buku Teks
Foth, Henry D.
Dasar-dasar ilmu tanah
Erlangga, 1994
 Buku Teks
Kemas Ali Hanafiah
Dasar-dasar ilmu tanah
RajaGrafindo Persada, 2012
 Buku Teks
Kemas Ali Hanafiah
Dasar-dasar ilmu tanah
RajaGrafindo Persada, 2005
 Buku Teks
Foth, Henry D.
Dasar-dasar ilmu tanah
Gadjah Mada University Press, 1988
 Buku Teks