Shin, Edysen, author
Applied Mandarin : Mandarin-Indonesian-English daily conversation
Kesaint Blanc, 2013
 Buku Teks
Anggia Dwi Cahyani, author
Penggunaan Wei dan Wi dalam pengajaran bahasa Mandarin = The Use of Wei and Wi in Mandarin language teaching
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2019
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Yulie Neila Chandra, author
Keimperfektifan dalam bahasa Mandarin
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis (Membership)
Ross, Claudia
Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide / Claudia Ross and Jing-heng Sheng Ma
Routledge, 2009
 Buku Referensi
Xian dai han yu quan gong neng shi yong zi dian
edited by Tian chong, Cheng gong
Yan ji, Yan bian ren min chu ban she
 Buku Referensi