Zhao, Qiguang
The Tao that can be told : an illustrated new Taoism
Dolphin Books, 2010
 Buku Teks
Buddhist and Taoist practice in medieval Chinese society / editor, David W. Chappell
University of Hawaii , 1987
 Buku Teks
Waley, Arthur
The Way and its power: the Tao Te Ching and its place in Chinese thought
George Allen and Unwin, 1968
 Buku Teks
Dong, Xiaoling
Chen si zai lu shang - Lao Qing Zhi = Meditation on the road: the old Zhuang Zhihui
Jiang Hei Long Jiang Renmin Chubanshe, 2002
 Buku Teks
Zi, Lao
Lao Zi Dao De Jing Han Ying Dui Zhao Tian Jin Gu Ji Chu Ban She
Tian jin gu ji chu ban she, 2008
 eBooks