Masalah bahasa yang patut anda ketahui I / A. Murad... [et.al.]; penyunting, Junaiyah H.M... [et.al.]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud, 1991
 Buku Teks
Bahasa Indonesia tahun 2000: seminar sosiolinguistik I, 23-24 Oktober 1987
penyunting, Muhadjir, Lucy Montolalu, Suyati Soewarso
Fakultas Sastra Universitas Indonesia , 1988
 Buku Teks
Harimurti Kridalaksana, 1939-
Fungsi bahasa dan sikap bahasa : kumpulan karangan
Nusa Indah, 1985
 Buku Teks
Bahasa & pemikiran Melayu
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya , 2005
 Buku Teks
Ayatrohaedi, 1939-2006
Bahasa Sunda di daerah Cirebon sebuah kajian lokabahasa
1978
 UI - Disertasi (Membership)