Dinamika pemikiran Islam di perguruan tinggi: Wacana tentang pendidikan Agama Islam
editor, Fuaduddin, Cik Hasan Bisri
Logos, 2002
 Buku Teks
Gibb, Hamilton A.R., Sir, author
Aliran-aliran modern dalam Islam
Tintamas, 1952
 Buku Teks
A. Malik Fadjar, author
Holistika pemikiran pendidikan
RajaGrafindo Persada, 2005
 Buku Teks
Adiwarman A. Karim, 1963-, author
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
RajaGrafindo Persada, 2006
 Buku Teks
Adiwarman A. Karim, 1963-, author
Sejarah pemikiran ekonomi Islam
Rajawali, 2010
 Buku Teks
Adiwarman A. Karim, 1963-, author
Sejarah pemikiran ekonomi Islam
RajaGrafindo Persada, 2012
 Buku Teks