Wen hua quan jing : zhong ji Han yu jiao cheng = Panorama of Chinese culture : intermediate Chinese course 1
zhu bian Shi ji ; fu zhu bian Shang Tuo [and others]
Gao deng jiao yu chu ban she, 2009
 Buku Teks
Wen hua quan jing : zhong ji Han yu jiao cheng = Panorama of Chinese culture : intermediate Chinese course 2
zhu bian Shi ji ; fu zhu bian Shang Tuo ... [and others]
Gao deng jiao yu chu ban she, 2009
 Buku Teks
Han yu jiao cheng = Chinese Course = 语敎程
zhu bian Yang Jizhou, fu zhu bian Qiu Jun, bian zhe Yang Jizhou, Qiu Jun, Zhu Qingming, fan yi Du Biao, cha tu Ding Yongshou
Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Di wu jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan = 第5届国际汉语教学讨论会论文选 = 5th International Chinese Language Teaching Seminar Selected Papers
Beijing Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Lu, Baoyuan, 1946-
Han yu yu Zhongguo wen hua = ChuÌ?gokugo to ChuÌ?goku bunka = Chinese Chinese language and Chinese culture = To Chinese culture Lu Baoyuan zhu ; Shenli Changxiong yi ; Zhang Huifu, Jin Muzhen shen ding
Hua yu jiao xue chu ban she, 2000
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>