Denpasar kota pusaka
Putu Rumawan Salain
Bappeda Denpasar, 2011
 Buku Teks
Daulae, M.P.
Pusaka
Balai Pustaka, 1965
 Koleksi Publik
Daulae, M.P.
Pusaka
Balai Pustaka, 1965
 Buku Teks
Penelusuran sejarah Kota Denpasar
Pemerintah Kota Denpasar
Pemerintah Kota Denpasar, 2011
 Buku Teks
Event management Kota Denpasar
Pemerintah Kota Denpasar
Pemerintah Kota Denpasar, 2012
 Buku Teks