Zhonghua renmin gong he guo wu shi nian wenxue ming zuo wen ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Zhonghua renmin gong he guo wu shi nian wenxue ming zuo wen ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Zhonghua renmin gong he guo wu shi nian wenxue ming zuo wen ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Zhonghua renmin gong he guo we shi nian wenxue ming zuo wen ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Memories of Expo Shanghai China 2010
[bian ji Jing Xiaomin ; te yue bian ji Zhongguo xin wen she tu pian wang lu zhong xin hua kan bu ; Ying wen fan yi Zhu Hong ... [et al.]]
China International Press, 2010
 Buku Referensi