R. Djokosutono
Kuliah Ilmu Negara /Djokosutono
Ghalia Indonesia, 1982
 Buku Teks
R. Djokosutono
Kuliah Ilmu Negara
Ind Hill Co, 2006
 Buku Teks
Lubis, M. Solly
Ilmu negara
Alumni, 1981
 Buku Teks
Padmo Wahyono
Ilmu negara
Ind-Hill, 2003
 Buku Teks
Padmo Wahyono
Ilmu negara
Ind-Hill, 1999
 Buku Teks