Tjau, Su-li
Sanjak-sanjak Li Ju-Tjai dan tjerita-tjerita lain / Tjau Su-li
Pustaka Bahasa Asing, 1956
 Buku Teks
Wen, Xiaoping
Gao Puizhi de Hunyin Xingai
Peigen Wenhua Gongsi, 1994
 Buku Teks
Chao, Shu-Li
Changes in Li village / Chao Shu-Li
Foreign Languages Pess, 1953
 Buku Teks
Tsao, Hsueh Chin
Impian di bilik merah = Hung lou meng / Tsao Hsueh Chin; diceritakan kembali oleh Marcus A. S.; editor, Winarti
Bhuana Ilmu Populer, 1989
 Buku Teks
Liang, Pin
Keep the Red Flag flying / Liang Pin; translated by Gladys Yang
Foreign Languages Press,, 1961
 Buku Teks