Deng, Yinke, author
Li Shi Zhi Lul
Wu Zhon Chuan bo Chu, 2007
 Buku Teks
Dao you li shi zhi shi = 导游历史知识 = Tour historical knowledge
Peng shun sheng, editor
Guangdong Liiyou Chubanshe , 2001
 Buku Teks
Xiang, Zhonghua, author
Jin zi de li shi
Xin shi jie chu ban she, 2006
 Buku Teks
Cao, Dawei, author
Zhonggou li shi = Chinese history
Wu Zhou bo du ban she, 2010
 Buku Teks
Li lü fa lü shi wu suo zhu
Zhi hui xin xian zhang : zhu zuo quan yu xian dai sheng huo = Copyright and modern life = 智慧新憲章 : 著作權與現代生活 / Li lü fa lü shi wu suo zhu
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong , 1962
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>