Ahmad Kamil
Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi
Kencana Prenada Media, 2005 ; 2004
 Buku Teks
Khallaf, Abdul Wahhab
Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh
RajaGrafindo Persada, 1996
 Buku Teks
Khallaf, Abdul Wahhab
Kaidah-kaidah hukum Islam : ilmu ushulul fiqh
RajaGrafindo Persada, 1994
 Buku Teks
Khallaf, Abdul Wahhab
Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh
RajaGrafindo Persada, 1996
 Buku Teks
Ade Dedi Rohayana
Ilmu qawa'id Fiqhiyyah : kaidah-kaidah hukum islam
Gaya Media Pratama, 2008
 Buku Teks