Ray, Michael
Chuang yi ge ming : ru he jifa qi ye ren chuang chao li = Creative Revolution : How to stimulate creativity, business people = 創意革命 : 如何激發企業人創造力 / Michael Ray, penerjemah; Mei er si
Tian Xia Wen Hua, 1991
 Buku Teks
He, Ping Wei
Zhongguo wen hua / He Ping Wei
Liaoning Jiaoyu Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Bernstein, Richard J.
Violence: thinking without banisters
Polity, 2013
 Buku Teks
Negroponte, Nicholas
Shu wei ge ming = being digital = 數位革命
Tian Xia Wen Hua, 1995
 Buku Teks
Zhongguo wen hua de zuo tian, jin tian he ming tian : ming jia yan jiang ji
Wuhan da xue, Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin bian, zhu bian Feng Tianyu, fu zhu bian Guo Qiyong, Chen Feng, Chen Wenxin, zhi xing zhu bian Chen Wenxin
Wuhan da xue chu ban she, 2001
 Buku Teks