Lin, Ruiming
Taiwan wen xue de ben tu guan cha = Local observation of Taiwan Literature = 台灣文學的本土觀察 / Lin Ruiming
Yun Chen Wen Hua Shi Ye Tou Fen You Xiang Gongsi, 1996
 Buku Teks
Yang, Yuling
Taiwan she du chuanqi : Tai wan she du chuan qi : tai wan ke xue shi shang hui huang de yi ye = the story of snake venom research in Taiwan = 台灣蛇毒傳奇 : 台灣科學史上輝煌的一頁
Tian Xia Wehnhua Chuban, 1996
 Buku Teks
Xu, Zongmao
Wu shi de Tai Wan ren = The people of Taiwan as pragmatist = 務實的台灣人 / Xu Zongmao
Tian Wen Hua, 1995
 Buku Teks
Zhang, Peiheng
Zhongguo wen xue shi = History of Chinese Literature = 中國文學史 /
Fu dan Daxue Chubanshe, 1996
 Buku Teks
Huang, Xiuji
20 shi ji Zhongguo wen xue shi = History of Chinese Literature in the 20th Century = 20 世纪中国文学史
Zhongshan Daxu Chubanshe, 1998
 Buku Teks