Di wu jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan = 第5届国际汉语教学讨论会论文选 = 5th International Chinese Language Teaching Seminar Selected Papers
Beijing Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Feng, Guochao
Zhongguo tong shi = Chinese History = 中国通史 / Feng Guo Chao, Peng Zhong Lin
Guang Ming Ribao, 2002
 Buku Teks
Huang, Jinxing, author
Li shi zhu yi yu li shi li lun = Historical Theory and History = 歷史主義與曆史理論
Yunchen Wen Hua Shiye Gufen Youxian Gongsi, 1992
 Buku Teks
Wang Mingke, 1952-
Huaxia bian yuan : li shi ji yi yu zu qun ren tong = China Edge : Historical Memory and Ethnic Identity = 華夏邊緣 : 歷史記憶與族群認同 / Mingke zhu
Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 86, 1977
 Buku Teks
Zhongguo li shi da ci dian = 中囯歷史大辞典 = Chinese Historical Dictionary
Cishu Chubanshe, 2000
 Buku Referensi