Liu, Defu
Si kao Zhongguo = 思考中国
Jiangxi Renmin Chbanshe, 2000
 Buku Teks
Yu, Albert, 1941-
Wo kan Yingdai'er : Hua yi fu zong cai de xian shen shuo fa / Yu Youcheng zhu ; Cheng Wenyan xie zhuzheng li = Inside Intel / by Albert Yu ; assisted by Zoe Cherng
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong , 1995
 Buku Teks
Edwards, Deming W., 1900-
Zhuan wei wei an : Daiming guan li shi si yao dian de li nian yu shi jian = Turning the Tide: Deming management philosophy and practice of fourteen points = 轉危為安 : 戴明管理十四要點的理念與實踐
Tan Xia Wenhua Chuban Gufen You xian Gongsi, 1997
 Buku Teks
Dan, Wei Ru
Jiao xue li lun yu fang
Taibei : Meng The Suoli, 1997
 Buku Teks
Yu, Seng
Da dou tian li fang feng zheng = 大豆田裏放風箏 = Soybean fields kite flying / Yu Seng
Yao Yi Ying, 1993
 Buku Teks