Porter, Michael E.
Guo jia jing zheng You shi = competitive advantage of nations = 國家競爭優勢 / Li Mingxuan, Qiu Rumei yi ; Bote zhu.
Tan Xia Wenhua Chuban Gufen You xian Gongsi, 1996
 Buku Teks
Wo men de xiao lian : Zhongguo 2010 nian Shanghai Shi bo hui jing cai shun jian = Smiling faces : candid moments of the world EXPO 2010 Shanghai China / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi jian zhi.
Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010
 Buku Referensi
Road to development : the journey of the Chinese economy = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing
edited by Jin Bei, Li Gang = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing / zhu bian Jin Bei, Li Gang
Jing ji guan li chu ban she, 2010
 Buku Teks
Gao, Xijun
Jing zheng li shou ce / Gao Xijun, Shi Ziyi bian zhu = The Handbook on Taiwan competitiveness
Tian Xia Wen Hua, 1996
 Buku Teks
Guo, Wu-Yuan
Yuan li gu yun : zhonghuo min zu shi yi de you q sheng huo kong jian
Zhongquo Jian zhu gong ye chu gong ye chi ban she, 2006
 Buku Referensi