Lin, Ruiming
Tai Wan wen xue de li shi kao cha = Local observation of Taiwan Literature = 台灣文學的本土觀察 / Lin Ruiming
Taibei : [t.p.], [t.th]
 Buku Teks
Yang, Yuling, author
Taiwan she du chuanqi : Tai wan she du chuan qi : tai wan ke xue shi shang hui huang de yi ye = the story of snake venom research in Taiwan = 台灣蛇毒傳奇 : 台灣科學史上輝煌的一頁
Tian Xia Wehnhua Chuban, 1996
 Buku Teks
Li, Huiju, author
Ding jian ren wu cheng gong zhi lu : tian chang lin . zhu jing wu . li yuan zhe . li jia cheng . ma you you . xu jing hua . zheng yan fa shi = 頂尖人物成功之路 : 田長霖,朱經武,李遠哲,李嘉誠,馬友友,許靖華,證嚴法師
Tian Xia Wenhua Chuban Gufen Youxian Gongs, 1995
 Buku Teks
Mo, Yan, 1955-, author
Fo jiao gai ge jia : tai xu da shi = Buddhist reformer : Master Tai = 佛教改革家 : 太虛大師
Fagu Wenhua Shiye Gufen Youxian Gongsi, 1998
 Buku Teks
Zhonghua wen wu gu wan jian shi = 中华文物古玩鉴识 = Chinese antique artifacts Forensics
edited by Chen Wenping
Shanghai Kexue Puji Chubanshe , 1999
 Buku Referensi