Marx, Karl, 1818-1883
Selected works; Volume I
Foreign Languages Publishing House, 1958
 Buku Teks
Ci Yuan / Shang Wu Jun Shu guan bian ji bu
Shangwu Yinshu Guan Chuban, 2000
 Buku Referensi
Gao, Xi Jun
Zhuiqiu huo de zun yan : xiandai guannian de ji dang = The pursuit of living dignity : the modern concept of agitation = 追求活的尊嚴 : 現代觀念的激盪 / Gao Xijun zhu = In pursuit of human dignity / by Charles H. C. Kao.
Tian Xia Wen Hua, 1992
 Buku Teks
Forster, John
The Life of Charles dickens; Volume I : 1812-1842
Cambridge University Press, 2011
 Buku Teks
Wedgwood, C. V.
A coffin for King Charles : the trial and execution of Charles I / C. V. Wedgwood.
Time Reading Program, 1964
 Buku Teks