Huang, Xiang
Kuai le de rensheng
Dadi Chubanshe, 1988
 Buku Teks
Vyver, Marita van der
Kuai le de tian shi = Happy Angel = 快樂的天使
Xiao zhi tang wen hua shi ye you xian gong si, 1991
 Buku Teks
Malkiel, Burton G.
Man bu hua er jie : gu shi de zhong sheng li cai zhi dao = a random walk down wall street: including a life-cycle guide to personal investing = 漫步華爾街 : 股市的終生理財之道
Tian Xia Wen Hua, 1997
 Buku Teks
Peigen, Wenhua
Nu ren de ai yu gong zuo : 27 wei dang dai jie chu nu xing de zhi hui tan hua = 女人的愛與工作 : 27位當代傑出女性的智慧談話 = Women love and work: 27 outstanding women of wisdom contemporary conversation
Peigen Wenhua, 991
 Buku Teks
Dong, Guo-zhu
Xin jing. Ba da ren jue jing. Si shi er zhang jing. Fo yi jiao jing = Heart Sutra. Eight people sleep through. 四十二章经
Hellongjiang Renmin Chubansh, 1998
 Buku Teks