Yu, Albert, 1941-
Wo kan Yingdai'er : Hua yi fu zong cai de xian shen shuo fa / Yu Youcheng zhu ; Cheng Wenyan xie zhu zheng li = Inside Intel / by Albert Yu ; assisted by Zoe Cherng.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1995
 Buku Teks
Yu, Albert, 1941-
Wo kan Yingdai'er : Hua yi fu zong cai de xian shen shuo fa / Yu Youcheng zhu ; Cheng Wenyan xie zhuzheng li = Inside Intel / by Albert Yu ; assisted by Zoe Cherng
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong , 1995
 Buku Teks
Edwards, Deming W., 1900-
Zhuan wei wei an : Daiming guan li shi si yao dian de li nian yu shi jian = Turning the Tide: Deming management philosophy and practice of fourteen points = 轉危為安 : 戴明管理十四要點的理念與實踐
Tan Xia Wenhua Chuban Gufen You xian Gongsi, 1997
 Buku Teks
Yu da fu
Yu da fu xiao shuo ming pian = 郁达夫小说名篇 = Yu Dafu Collection
Shidai Wenyi Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Drucker, Peter F. (Peter Ferdinand), 1909-2005
The practice of management
Pan Books, 1982
 Buku Teks