Pia Devina, author
Roma
PT Grasindo, 2016
 Buku Teks
Statuta Roma
Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000
 Buku Teks
Gon, Tae-son, author
Grece Roma Shinhwa, 1- 2
Chang Jak iwa BT pyeong Sa, 1999
 Buku Teks
Hesti D Nawangsidi
Ekologi industri/Hesti D Nawangsidi,Roma C. Manurung,Ari Saptari
Depdikbud. RI, 1998
 Buku Teks
Idrus, author
Dari Ave Maria Ke Jalan Lain ke Roma / Idrus
Balai Pustaka , 1990
 Buku Teks