Mul Mulyani Sutedjo
Mikrobiologi tanah
Rineka Cipta, 1996
 Buku Teks
Buckman, Harry O.
Ilmu tanah
Bahratara Karya Aksara, 1982
 Buku Teks
Surjatna Rafii
Ilmu tanah
Angkasa, 1984
 Buku Teks
Mansur Samin
Tanah air
Dewan Kesenian Djakarta, 1969
 Buku Teks
Rosa
Tanah Perempuan
 Buku Teks