Pane, Sanusi, author
Sedjarah Indonesia; Djilid dua
Balai Pustaka , 1965
 Buku Teks
Nasution, Basir
Sedjarah Indonesia (1800 - 1951) : djilid II / Basir Nasution
Marsada - N.V. Pusat Pasar, 1951
 Buku Klasik
Burger, D.H. (Dionijs Huibert), 1900-, author
Sedjarah ekonomis sosiologis Indonesia; djilid kedua
Pradnja Paramita, 1970
 Buku Teks
R. Soepomo, author
Sedjarah politik hukum adat; Djilid II masa 1848-1928
Djambatan, 1954
 Buku Teks
R. Soepomo, author
Sedjarah politik hukum adat djilid II : masa 1848 - 1928
Djambatan, 1954
 Buku Teks
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Sedjarah umat Islam; djilid I
N.V. Nusantara, 1958
 Buku Klasik