Christine S.T. Kansil
Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia: jilid I: pengantar ilmu hukum (semester ganjil)
Balai Pustaka, 2008
 Buku Teks
Christine S.T. Kansil
Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia
Balai Pustaka, 1977
 Buku Teks
Christine S.T. Kansil
Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia
Balai Pustaka, 1983
 Buku Teks
Christine S.T. Kansil
Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia
Balai Pustaka, 1986
 Buku Teks
Christine S.T. Kansil
Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia
Balai Pustaka, 1989
 Buku Teks