Hukum Pidana
 Buku Teks
Remmelink, Jan, author
Hukum Pidana
 Buku Teks
Hukum pidana
 Buku Teks
hukum pidana
 Buku Teks
Teguh Prasetyo, author
Hukum pidana
Rajawali, 2011
 Buku Teks