Tambunan, A.
Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiann: Latar belakang beserta proses pembentukannya
Bina CIpta, 1985
 Buku Teks
Marsono
Pembahasan undang-undang republik indonesia nomer 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1974
 Buku Teks
Marsono
Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Ichtiar Baru-van Hoeve, 1981
 Buku Teks
Undang-undang R.I. nomor 43 tahun 1999. tentang perubahan undang-undang nomor : 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian 1999
Mini Jaya Abadi, 1999
 Buku Referensi
Undang-undang kepegawaian lengkap: Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Sinar Grafika, 2005
 Buku Teks