Sha, Nu
Kamus Indonesia-Tionghoa = Yin du ni xi ya yu ci dian = 印度尼西亞語辭典
Jajasan Kebudajaan Sadar, 1963
 Buku Referensi
Zhao, Dongyang
Xian dai Han yu yu fa ci dian = Xian dai Han yu yu fa ci dian = 现代汉语语法词典 = Modern Chinese grammar dictionary
Yanbian Renmin Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Xin yindunixiyayu hanyu zidian = Kamus baru bahasa Indonesia-Tionghoa
Shangwu Yinshugvaw Chubanshe, 1989
 Buku Referensi
Han yu yan yu xiao ci dian = 汉语谚语小词典
Shangwu Yin Shuguan, 1996
 Buku Teks
Xin bian gu jin Han yu da ci dian ; Xin biangu jin Hanyuda ci dian = 新编古今汉语大词典 = New Ancient and Modern Chinese Dictionary / Hu Yushu editor
Shanghai Cishu Chumanshe, 1995
 Buku Referensi