Tian, Chong
Xian Dai Han Yu Quan Gong Neng Shi Yong Zi Dian = 现代汉语全功能实用字典 = Modern Chinese Dictionary full-featured utility / Tian Chong; Cheng Gong
Yan bian ren min chu ban she, 2000
 Buku Referensi
Xian dai Han yu chang yong ci yong fa ci dian = A dictionary of Chinese usage
zhu bian Li Yimin ; fu zhu bian Zhu Bingyao, Long Decheng
Yuyan Wenhua Daxue, 1995
 Buku Referensi
Xian dai han yu mo fan zi dian = 现代汉语模范字典 = Modern Chinese Dictionary Model
Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Li, Xingjian
Xian dai Han yu gui fan zi dian = 现代汉语规范字典 = Modern Chinese Standard Dictionary
Yu wen chu ban she, 1998
 Buku Referensi
Li, Yimin, 1937-, editor
Xian dai Han yu chang yong ci yong fa ci dian = 现代汉语常用词用法词典 = Dictionary of Modern Chinese words
Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, 1995
 Buku Referensi