Wang, Tao
Zhongguo cheng yu da ci dian = Zhongguo chengyu dacidian = 中國成语大辞典 = Chinese idiom dictionary
Shanghai Cishu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Xian dai Han yu da ci dian = Xiandaihanyu dacidian = 现代汉语大词典 = Modern Chinese Dictionary
Han yu da ci dian chu ban she, 2000
 Buku Referensi
Zhongguo li shi da ci dian = 中囯歷史大辞典 = Chinese Historical Dictionary
Cishu Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Zhongguo lü you wen hua da ci dian = Zhongguo lüyou wenhua dacidian = 中囯旅游文化大辞典 = Chinese Dictionary of Tourism and Culture
editor, Zang Weixi
Shanghai Guji Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Zhongguo ming sheng ci dian = 中国名胜词典 = Chinese dictionary Attractions
Shangkai Jiaotong Daxue Chubanshe, 1998
 Buku Referensi