Zhongguo ke da yi shi = 中國科大逸事 / editor Ding Yixin
Liao Hui Chubanshe, 1999
 Buku Teks
After Mao : Chinese literature and society, 1978-1981 /​ edited by Jeffrey C. Kinkley.
Cambridge Harvard University 1985
 Buku Teks
Goldman, Merle, author
Literary dissent in communist China
Harvard University Press, 1967
 Buku Teks
Lu, Ling
Cai zhu di er nü men = Children of the Moneybags = 财主底儿女们 / Lu Ling
Renmin Wenxue Cjubanshe, 2000
 Buku Teks
Fang, Zhimin, author
Ke ai de Zhongguo = Cute Chinese = 可爱的中国
Ren min wen xue chu ban she, 2001
 Buku Teks