Pendidikan kritis anak muda change untuk perubahan
 Artikel Jurnal
Yang, Qiuren
Hafzi de chengzhang zhilu : tan yover de jianyu
Taibei : Guojia
 Buku Teks
Zhang, Zhigong
Zhang Zhigong Han yu yu fa jiao xue lun zhu xuan = 张志公汉语语法敎学论著选 = Zhang zhi gong han yu yu fa jiao xue lun zhu xuan = Zhang Zhigong Chinese Grammar Teaching with Theory on the election
Shanxi Jiaoyu Chubanshe, 1997
 Buku Teks
Di wu jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan = 第5届国际汉语教学讨论会论文选 = 5th International Chinese Language Teaching Seminar Selected Papers
Beijing Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Di 4 jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui = 第四届国际汉语教学讨论会论文选 = Fourth International Chinese Language Teaching Seminar Selected Papers
Beijing YuyanXueyan Chubanshe, 1995
 Buku Teks