Yu, Hui
Tales from the three character classic : san zi jing gu shi
Intercontinental Press, 2010
 Buku Teks
Mo, Lifeng
Song shi jing hua = 宋诗精华
Shushe Chuban Faxing, 2000
 Buku Teks
Jing xuan Tang shi yu Tang hua: Selected poems and pictures of the Tang Dynasty
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005
 Buku Teks
Liong, Li-ling
Za bao zang jing ji qi gu shi yan jiu = Miscellaneous Jewels and the story = 雜寶藏經》及其故事硏究
Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1998
 Buku Teks
Wu, Min
Folk tales = Zhongguo min jian gu shi
China International Press, 2011
 Buku Teks