Chen, Mengjia
Xin yue shi xuan = Moon Poems = 新月诗选
Jiefang wenyi Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Gong, Mu
Xin shi jian shang ci dian = 新诗鉴赏辞典
Shanghai Cisnu Chubanse, 2002
 Buku Teks
Handi, Zhu
Jue xing de nian dai : jie du diao gui xin wei lai/覺醒的年代 : 解讀弔詭新未來 = Age awakening : Analysis paradox new future
Tian Xia Wen Hua, 1995
 Buku Teks
Matran, Khalil
ديوان الخليل = Diwan al-Khalil I
Matba`ah Dar al-Hilal, 1949
 Buku Teks
Liu, Denghan
Yu Guangzhong shi xuan = 余光中诗选
hongguo Qingnian Chubanshe, 2000
 Buku Teks